masghat
توسعه اقتصادی سریع، سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت و شهرسازی، پادشاهی عمان و منطقه خاورمیانه را به یک بازار با طراوت و قدرتمند در جهان تبدیل کرده است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور، سطح فعلی توسعه بنادر در سطح بین المللی، خطوط راه آهنی که به زودی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متصل خواهند شد، در کنار توسعه فرودگاه ها، سرمایه گذاری مستمر در زمینه زیر ساخت های جاده ای و حمل و نقل، آمادگی تبدیل شدن به یک قطب مهم حمل و نقل و لجسیتک را فراهم کرده است.
بیشتر